You are our top Priority — : COVID-19 update and cancellation policy for your benefit.   |   Certified COVID-19 Hygiene and Safety Standard by the Ministry of Health of Thailand

Beach Dining

Beach Dining
Beach Dining

นี่จะต้องเป็นท่าทางที่โรแมนติกที่สุดซึ่งเป็นโอกาสที่ไม่ควรมองข้าม ด้วยการรักษาความลับอย่างสมบูรณ์จนถึงช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบ

ตามความมุ่งมั่นของ Cape & Kantary Hotels ในการสนับสนุนการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์เราไม่ให้บริการหูฉลาม รังนกและฟัวกราส์ในร้านอาหารของเรา