You are our top Priority — : COVID-19 update and cancellation policy for your benefit.   |   Certified COVID-19 Hygiene and Safety Standard by the Ministry of Health of Thailand

In Room Dining

In Room Dining
In Room Dining
In Room Dining

ทำไมต้องเสียเวลาสระดีๆ เพลิดเพลินกับอาหารเช้าของคุณจากถาดลอยน้ำในขณะที่คุณนอนอาบแดด

ห้องครัวและพนักงานของเราพร้อมที่จะตอบสนองความหิวของคุณทุกเมื่อที่คุณต้องการ

ตามความมุ่งมั่นของ Cape & Kantary Hotels ในการสนับสนุนการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์เราไม่ให้บริการหูฉลาม รังนกและฟัวกราส์ในร้านอาหารของเรา