You are our top Priority — : COVID-19 update and cancellation policy for your benefit.   |   Certified COVID-19 Hygiene and Safety Standard by the Ministry of Health of Thailand

Hue

บริการอาหารตลอดทั้งวัน

Hue
Hue
Hue
Hue
Hue
Hue

ห้องอาหาร HUE ตั้งอยู่ในทำเลสะดวกใกล้สระว่ายน้ำและพื้นที่พักผ่อนเปิดให้บริการตั้งแต่ 9.00 - 22.30 น. นำเสนอเมนูอาหารนานาชาติและอาหารไทยคุณภาพสูงสุดสำหรับการรับประทานอาหารตลอดทั้งวัน

ตามความมุ่งมั่นของ Cape & Kantary Hotels ในการสนับสนุนการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์เราไม่ให้บริการหูฉลาม รังนกและฟัวกราส์ในร้านอาหารของเรา

เวลาเปิดบริการ: 9.00 - 22.00 น.